OBCHODNÍ PODMÍNKY DÉGÉZETKO

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup DéGéZetka na webové stránce www.ceskyinstituttance.cz u daného produktu (DéGéZetko).
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Dancing Crackers s.r.o., Líšno 133, 25751 Bystřice, IČO 06222056, a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách u daného produktu DéGéZetko (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.ceskyinstituttance.cz.
 4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

Předmět objednávky, označení produktu a cena

 1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí - seminářů a záznamů z nich, prodej on-line seminářů, přednášek a zboží, prodej on-line tanečních lekcí. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách u daného produktu (DéGéZetko).
 2. Termíny seminářů, zahájení on-line programů budou předem zveřejňovány na stránkách www.ceskyinstituttance.cz u daného produktu (DéGéZetko). Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.ceskyinstituttance.cz u daného produktu (DéGéZetko).
 3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 

Objednávka

 1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Registrovat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 7. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze:

 • Internet Explorer 10 +
 • Firefox 33 +
 • Google Chrome 31 +
 • Safari 7.1 +
 • pera 26 +
 • iOS Safari 7.1 ++ nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

 • Procesor 2.8 GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB RAM

Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo rychlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE

 1. Po 10denní zkušební verzi zdarma si Zákazník může zakoupit plnou verzi DéGéZetka, a to buď formou předplatného na zvolený počet měsíců, nebo jednorázovým nákupem na neomezený počet měsíců.
 2. Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem DPH.
 4. Způsob platby: DéGéZetko se hradí výhradně na účet na základě faktury na účet uvedený na faktuře. Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol. Pokyny k úhradě obdržíte emailem po přihlášení. Přihlášení = odeslání registrace = odeslání objednávkového formuláře na webu.

  Částka je splatná do 7 dnů od vystavení faktury.

  Přehled upomínek:
  - předupomínka (1 den před splatností)
  - 1. upomínka (1 den po splatnosti)
  - 2. upomínka (3 dní po splatnosti)

  Brzy bude umožněn způsob platby platební bránou, která celý proces nákupu urychlí. Platby budou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví budete zadávat pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

Jak to bude fungovat v případě platební brány?

Opakovaná platba - 3 měsíce
V případě, že předmětem koupě je "předplatné DéGéZetka" s pravidelným 3měsíčním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se zákazník zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 321 Kč měsíčně, případně 13 eur měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře zákazník dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každé 3 měsíce dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty zákazníka, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v DéGéZetku. 

Obdobně je tomu u předplatného členství na 6 měsíců nebo 12 měsíců.

Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, zákazník je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že zákazník vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je zákazník o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může zákazník opakované platby zrušit.

Ukončení členství v DéGéZetku a zrušení automatické platby
Členství v DéGéZetku může zákazník kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese degezetko@ceskyinstituttance.cz. Ukončením členství v DéGéZetku je pravidelná platba zrušena a poplatek za členství nebude nadále účtován. Ukončením členství v DéGéZetku se zákazník vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v DéGéZetku. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Forma platby

 1. DéGéZetko může zákazník koupit dvěma základními formami. Buď jednorázově s časově neomezeným přístupem. Nebo formou předplatného s omezeným členstvím na období, které zákazník zvolí v prodejním formuláři. 
 2. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od data vystavení faktury. Není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 3. V případě tištěných produktů (komiks, certifikát, potítka apod.), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, reklamní předměty) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete své odstoupení od smlouvy prosím emailem. V e-mailu uveďte (jméno, příjmení, telefon, e-mail, město, ulice a číslo popisné, PSČ, číslo bankovního účtu, kód banky, číslo objednávky/faktury, datum objednávky, název produktu/služby, dále větu "Chci jednorázově odstoupit od slouvy a žádám o vrácení uhrazené částky za produkt/službu.", dále uveďte datum a podpis. Naskenovaný dokument prosím zašlete e-mailem na adresu degezetko@ceskyinstituttance.cz.
 • Produkt zašlete zpět na vlastní náklad na adresu Jaroslav Havelka, Líšno 133, 25751 Bystřice a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  Předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do DéGéZetka.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese degezetko@ceskyinstituttance.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit.
 8. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

GARANCE

Za své produkty Jaroslav Havelka ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

 1. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na degezetko@ceskyinstituttance.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
 2. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

Při objednání on-line DéGéZetka:

Máte 10 dní na vyzkoušení zdarma. Doba začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do DéGéZetka. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po skončení lhůty pro vyzkoušení zdarma není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: degezetko@ceskyinstituttance.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do DéGéZetka a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s DéGéZetkem.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Všechny produkty a služby Jaroslava Havelky pro vzdělávací a informační účely v tanci. Informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání seminářů i on-line produktů  jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotního stavu apod.
 2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti tance bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu seminářů i on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast na seminářích i v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým  lidem, kteří mají zájem o tanec a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
   

  OCHRANA ÚDAJŮ

  Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

 1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 2. Na požádání Vám Prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na degezetko@ceskyinstituttance.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.
 4. Možnost odhlášení: Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Jaroslava Havelka, Dancing Crackers s.r.o., Líšno 133, 25751 Bystřice, Příbor 742 58,  IČO 06222056, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Cookies

Stránky www.ceskyinstituttance.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných výše.
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese degezetko@ceskyinstituttance.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 17. května 2020.